EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
--Soorten Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
--Redox (Oxidatie Reductie) Reacties
 
--Chemische Reacties In Evenwicht Brengen Met Voorbeelden
 
--Chemische Reactie Stoichiometrie Met Voorbeelden
 
--Cheatsheet Chemische Reacties
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Cheatsheet Chemische Reacties


Cheatsheet Chemische Reacties

Chemische veranderingen in de chemische structuren. Atomen of moleculen van materie interageren met elkaar in deze veranderingen. Over het algemeen worden bindingen, die atomen of moleculen bij elkaar houden, verbroken en na chemische verandering ontstaan nieuwe bindingen tussen atomen of moleculen.

"Chemische reacties" zijn symbolisatie van chemische veranderingen met elementen / verbindingssymbolen, pijl en coëfficiënten. Bij chemische reacties worden aan de linkerkant reactanten geschreven. Aantal mol reactanten en producten. Fysische toestanden van materie worden ook weergegeven in de chemische reacties tussen haakjes zoals "s" voor vaste stoffen, "g" voor gassen, "l" voor vloeistoffen en "aq" voor zaken in oplossingen.

Constante Waarden In Chemische Reacties

 •      Massa wordt altijd bewaard in chemische reacties. Met andere woorden, de totale massa reactanten is gelijk aan de totale massa producten.
 •      Aantal atomen en soorten atomen zijn geconserveerd
 •      Structuur van kernen is behouden
 •      Totaal aantal protonen, neutronen en elektronen zijn behouden
 •      Bij ionische chemische reacties blijft de totale lading behouden
Variabelen In Chemische Reacties
 •      Aantallen en structuur van elektronen in atomen kunnen veranderen
 •      Volumes en stralen van atomen kunnen veranderen
 •      Chemische bindingen kunnen veranderen
 •      Totaal volume, aantal mol en moleculen kunnen niet worden geconserveerd
 •      Fysische en chemische eigenschappen van zaken veranderen

Soorten Chemische Reacties

1) Verbranding / verbrandingsreacties:

Reactie van sommige brandbare stoffen met oxiderende elementen zoals zuurstof wordt genoemd. Over het algemeen zijn deze reacties exotherm.

2) Combinatie / Synthese Reacties:

Gecombineerd en nieuwe materie vormen worden combinatie of synthesereacties genoemd.

X + Y → XY

3) Ontbinding / Analyse Reacties:

Deze reacties zijn tegengesteld aan combinatiereacties. Een verbinding valt uiteen in andere verbindingen of elementen in ontledingsreacties. Bijvoorbeeld;

XY → X + Y

4. Verplaatsing / Vervangings Reacties:

Een element reageert met verbinding en vervangt door een element van die verbinding. Bijvoorbeeld;

Voorbeeld:

Mg(s) + Cu(NO3)2(aq) → Mg(NO3)2(aq) + Cu(s)

5. Zuur En Base Reacties (Neutralisatie Reacties):

Zure en basale zaken reageren met en we noemen deze reacties.

Zuur + base → Zout + water

of

Zuur + base → zout

6. Metaal + Zuur Reacties:

Wanneer metalen reageren met zuren, worden zout en waterstof geproduceerd.

Metaal + Zuur → Zout + H2(g)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2(g)

7. Metaal + Basis Reacties:

Aangezien metalen basiseigenschappen hebben, reageren ze niet met basen. Er zijn echter enkele uitzonderingen zoals Zn en Al.

Voorbeeld:

Al + 3KOH → K3AlO3 + 3/2H2(g)

8. Exotherme En Endotherme Reacties:

Reacties die warmte afgeven worden exotherme reacties en reacties genoemd.

Voorbeeld:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O + 68 kcal  Exotherme Reactie

2NH3(g) + 22kcal → N2(g) + 3H2(g) Endotherme Reactie

Redox (Oxidatie Reductie) Reacties

Als er een elektronoverdracht is tussen zaken, worden deze reacties oxidatiereductie of redoxreacties genoemd. Als het atoom / verbinding of element het elektron accepteert, wordt dit proces reductie genoemd, integendeel, als het atoom / verbinding of element dit elektron doet, wordt dit oxidatie genoemd.

Balancerende Chemische Reacties

Behoud Van De Massastelling:

Bij een chemische reactie wordt massa geconserveerd, deze wordt niet verloren of gecreëerd. Zo;
 •      Aantal atomen van elementen zijn behouden. Met andere woorden, de som van de atomen in de reactanten is gelijk aan de som van de atomen van de producten.
 •      Massa van elementen is behouden. Massa's reactanten zijn gelijk aan massa's producten.
 •      Ladingen van elementen / verbindingen zijn behouden. De totale lading van reactanten is gelijk aan de totale lading van producten.
 •      Bij een chemische reactie wordt het aantal moleculen niet altijd geconserveerd.
Balancerende Redox Reacties (Oxidatie Reductie):

Bij het balanceren van redoxreacties, moet je het aantal atomen en ladingen van zaken in reactie in balans brengen.

Chemische Reactie Stoichiometrie Met Voorbeelden

Empirische En Moleculaire Formule:

Moleculaire formule is echte formule, en het laat zien hoeveel mol atomen er in één mol verbinding bestaan. C6H12O6 is bijvoorbeeld de echte formule van glucose. 1 mol glucose omvat 6 mol C atomen, 12 mol H atomen en 6 mol O atomen. Integendeel, empirische formule is de vereenvoudigde vorm van moleculaire formule en toont de verhouding tussen de atomen van de verbinding. De empirische formule van glucose is bijvoorbeeld CH2O. Empirische formule geeft ons niet zoveel informatie als moleculaire formule. Meer dan één verbinding, zoals CH2, is een empirische formule van C2H4, C3H6, C4H8. Relatie tussen moleculaire formule en empirische formule is;

(Moleculaire formule) = n (empirische formule)


Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen

The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy